Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, nowe oblicze edukacji dla dorosłych

NAGŁÓWEK


"Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych"

nowy projekt na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.


Projekt powstał w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całeżycie, typ operacji: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, wzakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwójmetod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególnościna terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Okres realizacji: od: 2020-01-01 do: 2021-12-31.

Obszar realizacji: województwa podlaskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

 


Celem projektu jest wsparcie organów prowadzących w przygotowaniu 20 szkół/placówek (po 5 w każdym regionie) do operacyjnego prowadzenia (przygotowanie do pełnienia roli i uruchomienie) Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) poprzez podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry do wdrażaniamisji mającej na celu aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert w kierunku rozwoju umiejętnościstanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie tj. kluczowych kompetencji potrzebnych do poruszania się na rynku pracy, rozwoju wspólnot i rozwojuosobistego na terenie czterech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego w terminie do 31.12.2021 r.

W ramach projektu przyznanych zostanie 20 grantów. Maksymalna wysokość grantu dla jednego LOWE wynosi maksymalnie 175 000,00 zł. Konkurs grantowy będzie skierowany do wszystkich szkół i placówek systemu oświaty (publicznych i niepublicznych) oraz ich organów prowadzących z terenu czterech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz mazowieckiego.


Realizatorzy projektu:

Lider: Towarzystwo Amicus

Partner pierwszy, P1: Gmina Miasta Gdynia, którą reprezentuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni.

Partner drugi, P2: Powiat Sierpiecki, który reprezentuje Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Partner trzeci, P3: Firma Edukacyjna Lubichowianka, którą reprezentuje Zaoczne Liceum w Lubichowie.


Co to jest LOWE

LOWE to dobrowolnie przyjęta przez szkoły dodatkowa funkcja polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Szkoły tworzą jedną z najszerszych sieci usług społecznych. Zadaniem LOWE jest wykorzystanie dotarcia z ofertami edukacyjnymi dla dorosłych, w tym szczególnie osób mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast. Szkoły pełniące funkcję lokalnych ośrodków realizują oferty edukacyjne dla rodziców i innych osób dorosłych zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych, będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Oferty te opierają się na rozpoznaniu konkretnych potrzeb osób dorosłych w środowisku lokalnym. Ich popularność i skuteczność jest tym lepsza im lesze jest to rozpoznanie.

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2017 r. utworzonych zostało 50 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w 13 województwach. LOWE finansowane były z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Po dobrym odbiorze ofert pierwszych 50 LOWE, ministerstwo edukacji zdecydowało o kontunuowaniu projektu. W związku z tym od 2020 roku utworzonych będzie 100 kolejnych ośrodków. 


 

 

 

Więcej informacji o kolejnych działaniach zamieścimy wkrótce...

 


Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.