Rekrutacja opiekunów praktyk do projektu „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”

W dniu 03 czerwca 2013 r. ogłoszono rekrutację (zgodnie z harmonogramem projektu) na stanowisko opiekuna praktyk w ramach projektu „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”.

W odpowiedzi na rekrutację do Biura Projektu wpłynęło łącznie 14 zgłoszeń ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Białystok, w których realizowane są praktyki studenckie. 

Kryteria rekrutacyjne opiekunów praktyk:
- aprobata dyrektora szkoły oraz minimum kilkuletni staż pracy (preferowany co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego) - podpisane zaświadczenie przez dyrektora szkoły,
- pisemna zgoda na uczestnictwo w ramach Projektu w: szkoleniach, pracach w ramach Projektu, pełnieniu funkcji nauczyciela/lki - opiekuna praktyk,
- wykształcenie magisterskie kierunkowe - wychowanie-fizyczne (kserokopia dyplomu),
- preferowane będzie posiadanie doświadczenia w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki nauczycielskie – referencje od dyrektora szkoły,
- nieuczestniczenie w innych projektach realizowanych w ramach Poddziałania 3.3.2 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe, obejmujących podobne działania,
- kryterium zasięgu – nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych ze szkół terenu Miasta Białystok.

Ocena obejmowała badanie zgodności oraz kompletności formularzy złożonych w ramach procesu rekrutacji. Do udziału w projekcie wybrani zostali opiekunowie praktyk spełniający w stopniu najwyższym powyższe kryteria.

Podczas procesu rekrutacji Komisja kierowała się zasadą równych szans z zachowaniem proporcji K/M określonych we wniosku o dofinansowanie oraz dołożyła wszelkiej staranności, aby dokonany wybór opierał się na rzetelnej analizie złożonych dokumentów. Komisja, w toku postępowania rekrutacyjnego dokonała właściwego wyboru w kontekście obowiązujących w ramach projektu wytycznych.

3. Lista opiekunów praktyk zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lp.

Nazwa Szkoły

Adres szkoły

Imię i Nazwisko
Opiekuna praktyk

1.

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła  II

Białystok, ul. Łagodna 10

-

a.

*Publiczne Gimnazjum nr 17

Krystyna Dunda

b.

*Szkoła Podstawowa nr 45
z oddziałem integracyjnym im. Jana Pawła II

Elżbieta Kosińska

2.

Zespół Szkół nr 6

Białystok, ul. Pietrasze  29

-

a.

*Publiczne Gimnazjum nr 12

-

b.

*Szkoła Podstawowa nr 32

Beata Świrydowicz

3.

Publiczne Gimnazjum nr 5

Białystok, ul. Pułaskiego 25

Dariusz Gołdowski

4.

Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Seweryna Nowakowskiego

Białystok, ul. KEN 1

Stanisław Jurkowicz

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00