"Towards better employability from diversity for an equal Europe" - najnowszy projekt

erasmus
Najnowszy projekt Towarzystwa Amicus we współpracy z organizacjami z Hiszpanii, Portugalii i Rumunii

 


KONTEKST PROJEKTU:

Europa stworzyła jeden z najszerszych i najskuteczniejszych systemów regulacji socjalnych, niestety rzeczywistość wykazała istnienie wielu przypadków dyskryminacji na rynku wspólnotowym. Dyskryminacja ze względu na płeć jest również wyraźnie widoczna w innych obszarach zatrudnienia (przykładowo, szacuje się, iż każdego roku 150 tys. młodych osób w przedziale wiekowym 22-30 traci pracę z powodu macierzyństwa), a dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną nadal istnieje, pomimo działań podejmowanych na celu włączania tych osób do społeczeństwa. Jednym ze szczególnie powszechnych problemów w Europie jest wysoki poziom biedy mniejszości etnicznych i obojętność wobec tej grupy społecznej. Ludność rumuńska, zwana cyganami, stanowi największą grupę mniejszości etnicznej na kontynencie, składając się z 10 milionów osób. W niektórych krajach bezrobocie wśród takich osób, w szczególności u kobiet, wynosi od 50 do 90 procent.

 Rosnąca liczba młodych pracowników migrujących wywołuje nastroje prowadzące do dyskryminacji ze względu na wyznanie, co stanowi problem w wielu krajach. W Unii Europejskiej, problematyka zakrycia twarzy lub hidżabu uwidoczniły różnice ideologiczne pomiędzy państwami w kwestiach dotyczących sekularyzacji i swobody wyznania oraz odsłoniła pewne braki konsekwencji. Wzbudza to nastroje wahające się od obaw o miejsca pracy po bezwzględną wrogość. Aby powstrzymać pogarszanie się sytuacji programy polityków powinny uwzględniać problemy młodych osób a młode pokolenia należy motywować i przekonywać, że partycypacja i starania będą miały korzystny skutek, oraz należy wypracować nowe formy czynnego udziały w życiu demokratycznym, promujące i zachęcające do tworzenia okazji do wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń wśród młodzieży.


OPIS PROJEKTU:

Celem projekt JOB-EQUAL jest:

  • Rozwijanie kompetencji młodych osób i organizacji uczestniczących w ramach procesu kształtowania polityki, polityk partycypacyjnych, oraz oddolnych procesach projektowania i wdrażania.

  • Inicjowanie zorganizowanego dialogu pomiędzy młodzieżą a organizacjami uczestniczącymi na temat problemów w zatrudnieniu w związku z dyskryminacją ze względu na pochodzenie, imigrację, religię lub płeć.

  • Przyczyniać się do rozwoju komunikacji i dialogu pomiędzy przedstawicielami instytucji politycznych, organizacji młodzieżowych oraz interesariuszami.

  • Promować rozpowszechnianie informacji na temat zorganizowanego dialogu w krajach uczestniczących i ekstrapolować wyniki na resztę Europy.

  • „Polepszanie zatrudnienia w związku z różnorodnością dla budowania równej Europy” (JOB_EQUAL) oferuje wybranej grupie młodych osób (17-30 lat) z 4 europejskich państw (Rumunia, Portugalia, Hiszpania i Polska) platformę służącą do identyfikacji i omawiania dyskryminacji dotyczącej zatrudniania młodzieży oraz przyjmowania wraz z decydentami stosownych polityk młodzieżowych, oraz opracowywania strategii wdrożeniowych konkretnych planów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowych w celu osiągnięcia natychmiastowych rezultatów, nawiązując nieustanny dialog.

W ramach projektu młodzież o mniejszych szansach (w różnych obszarach) będzie miała okazję, by uczestniczyć i zaangażować się w zorganizowany dialog.

Wyniki projektu:

  • Opracowanie metodologii projektowania i realizacji zorganizowanego dialogu.

  • Młodzi ludzie z kompetencjami dotyczącymi inicjatywy i programu.

  • Porozumienie (Memorandum of Understanding) podpisane przedstawicieli różnych szczebli politycznych.

  • Dokumenty przedstawiające stanowisko na międzynarodowych spotkaniach zorganizowanego dialogu.

  • Podręcznik nt. Inicjatywy Zorganizowanego Dialogu oraz problematyki uwzględnionej w projekcie.

Projekt będzie miał bezpośredni wpływ na uczestników, rozwijając świadomość dotyczącą problematyki młodych osób w czterech uczestniczących krajach, a w średniookresowej perspektywie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Młodzi uczestnicy projektu staną się świadomymi uczestnikami procesu decyzyjnego na poziomie lokalnym, krajowym i Europejskim. Decydenci zastosują i sprawdzą metodologię międzynarodowych debat i dyskusji na różnych poziomach na temat poprawnego wdrażania i skuteczności polityk poświęconych młodym osobom; przydatne narzędzie, które zmniejsza dystans tradycyjnie istniejący pomiędzy politykami a młodzieżą.


Projekt ma na celu zaangażowanie osób w wieku 17-30 lat w taki sposób, aby to oni stali się jego centralnymi postaciami. W tym kontekście, projekt będzie realizowany dla młodych ludzi z uwagi na dyskryminację w miejscy pracy na podstawie religii, pochodzenia, płci bądź migracji.

Każdy podmiot uczestniczący w projekcie zorganizuje konkurs mający na celu wybranie młodych osób, które mogą wziąć udział w projekcie, a część uczestników z każdego uczestniczącego kraju zostanie wytypowana do wzięcia w tygodniowym Zorganizowanym Dialogu w czerwcu 2020 r. w Saragossie (Hiszpania).

Spotkanie będzie składać się z pięciu dni zajęć poświęconych dialogowi, w których udział wezmą młode osoby z czterech różnych krajów, eksperci ds. dyskryminacji w miejscu pracy wyznaczeni przez podmioty uczestniczące w projekcie, politycy, podmioty publiczne odpowiedzialne za politykę dotyczącą młodych osób i szerzenie świadomości oraz inne zainteresowane strony. 

Zorganizowany Dialog (ZD) pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami uczestniczącymi w procesie decyzyjnym będzie stanowił krok na przód w rozwijaniu Europejskich, krajowych i regionalnych dyrektyw w obszarze przejrzystości i dostępu do informacji, a także przyczyni się do rozwijania aktywności obywatelstwem i włączania młodych osób w tworzenie bardziej transparentnej Europy, która jest bliższa młodzieży.


PARTNERZY:
mas vida

HISZPANIA: Fundacion Mas Vida jest organizacją non-profit z siedzibą w Saragossie w Hiszpanii, która ma doświadczenie w projektach edukacyjnych i kształtujących świadomość na temat praw dzieci i młodzieży, działaniach społecznych, oraz współpracy w zakresie rozwoju i integracji społecznej. Jej wartości to demokratyczna i pluralistyczna partycypacja, która jest środkiem osiągania szeroko rozumianego pełnego wykorzystywania praw obywatelskich społeczeństwa, zaangażowania społecznego, równości szans, dialogu i poszanowania różnorodności. Sieć fundacji obejmuje nie tylko przedstawicielstwa w Hiszpanii (Huesca, Madryt, Soria, Teruel, Walencja), ale również w Rzymie (Włochy), Nikaragui i Dominikanie. Zespół fundacji posiada bogate doświadczenie w powyższych obszarach oraz obejmuje szeroką siatkę wolontariuszy i niespełna 1500 partnerów w Hiszpanii i Europie. Fundacion Mas Vida jest zaangażowana w tworzenie działań wspierających równość szans zwłaszcza dla nastolatków i młodzieży i promujących obywatelskie współistnienie z szacunkiem i równością.

www: www.fundacionmasvida.org


Forumul

RUMUNIA: Stowarzyszenie „Citizens Forum for Social Action and Civic Education” (FCASEC, Obywatelskie Forum Działań Społecznych i Edukacji Obywatelskiej) powstało w grudniu 2003 r. Jest to apolityczna organizacja non-profit o charakterze społecznym, bez celów zarobkowych. Głównym obszarem działania stowarzyszenia jest wspieranie młodzieży w Rumunii, zapewniając pomoc finansową i promocję działalności skierowanej do młodych osób. Obejmuje to takie działania jak: Opracowywanie programów społecznych, rozwijanie zdolności do zatrudnienia, działalność wolontariacka, rozwój obszarów wiejskich, organizacja kursów językowych, realizacja działań wspierających kulturę i sztukę.

www: www.fcasec.com


 

seies

PORTUGALIA: SEIES - Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, Crl – spółdzielnia społeczna, która rzuca światło na dynamikę lokalną w celu promocji aktywnych postaw obywatelskich w szczególności wśród młodzieży, oraz prowadzi aktywne badania i działania na poziomie instytucjonalnym, stowarzyszeniowym, całych społeczności i poszczególnych grup społecznych. Działając od 1980 r. organizacja zdobyła bogate doświadczenie zarówno na poziomie krajowym i międzynarodowym. SEIES wdraża strategie rozwojowe i działania lokalne poprzez zaangażowanie mieszkańców i uwzględnianie różnorodności i specyfiki grup społecznych i poszczególnych osób je tworzących, oraz poprzez mobilizację miejscowych zasobów w rozwiązywaniu miejscowych problemów. SEIES jest certyfikowaną organizacją szkoleniową oraz aktywizacyjną w obszarze problematyki dyskryminacyjnej, płciowej i imigracyjnej. 

 www: www.cooperativaseies.org      

                               

 


Projekt współfinansowany z: ERASMUS 2019-2-ES02-KA347-013403

 

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00