99/100 - kolejny sukces Towarzystwa Amicus

Przygotowanie projektu, który ma zostać dofinansowany ze środków zewnętrznych to praca wymagająca wiedzy i intuicji.To także niezwykle trudne zadanie. Tym większym sukcesem jest uzyskanie przez Towarzystwo Amicus oraz Urząd Miasta Legionowo dofinansowania projektu Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy. Legionowski projekt otrzymał najwyższe noty, zajmując I miejsce w konkursie z wynikiem 99 na 100 możliwych pkt.

Doskonalenie zawodowe uczniów to działanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Legionowo wyprzedziło wnioskodawców m.in. z Warszawy i Radomia. Całkowita wartość projektu wynosi 617 393,75 PLN, z czego wartość dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 554 193,75 PLN.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele szkół z terenu powiatu legionowskiego: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 6, Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legionowskiego poprzez rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w tych placówkach.

Planowane do realizacji w ramach projektu działania obejmują:

 1. Uzyskanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych w szkołach:
  Termin realizacji zadania: wrzesień 2016 – marzec 2018.
  W ramach działania planowane jest wsparcie nauczycieli poprzez:
  - studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego spełniające wymogi Ramowego Programu Studiów Podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – 4 osoby,
  - kurs z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach – 8 osób,
  - warsztaty dla nauczycieli z zakresu technik diagnozowania i rozwijania predyspozycji zawodowych uczniów – 12 osób.
 2. utworzenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym w szkołach zawodowych na terenie powiatu legionowskiego Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa): Termin realizacji zadania: wrzesień 2016 – styczeń 2017. SPInKa powstanie w każdej szkole biorącej udział w projekcie (G1, G4,G5, G6, PZSPwL, PZSOw L, PZSP Serock) – łączna liczba planowanych do utworzenia SPInKa - 7 Punkty zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (odnowienie sal, zakup sprzętu komputerowego – dwa komputery dla każdej szkoły, meble, programy komputerowe, materiały biurowe).
 3. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz do aktywnego wejścia na rynek pracy poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego: Termin realizacji wrzesień 2016 – czerwiec 2018. Objęcie łącznie 240 uczniów kompleksowym doradztwem edukacyjno-zawodowym, w tym określenie predyspozycji uczniów i omówienie wyników badań z każdym uczniem indywidualnie, opcjonalnie - przekazanie informacji rodzicom, przeprowadzenie testów kompetencyjnych wśród uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – cykl 4 warsztatów, indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe w wymiarze 3h dla każdego ucznia, organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych do firm i do sektora publicznego. Zadanie zakłada ścisłą współpracę Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami biorącymi udział w projekcie, w tym w szczególności nauczycielami odpowiadającymi za doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach.
 4. Utworzenie Platformy Współpracy "Edukacja dla rynku pracy (PWE)": Termin realizacji wrzesień 2016 – czerwiec 2018 Zadanie zakłada zbudowanie silnej sieci wsparcia jakości edukacji w powiecie legionowskim poprzez budowę lokalnego partnerstwa – ok. 50 - 70 podmiotów: firmy, instytucje publiczne, nauczyciele, rodzice. W ramach działania odbędą się spotkania informacyjne, rekrutacyjne, szkolenia uczestników, spotkania plenarne, określenie metod i kierunków działań PWE, opracowanie strategii rozwoju, opracowanie dla firm z terenu powiatu legionowskiego informacji dotyczącej polityki zatrudnienia w firmie, zasad praktyk w firmie, zbudowanie programu praktyk adekwatnego do potrzeb firmy i uwzględniającego kompetencje uczniów, prezentacja szkół, firm, projektów, dopasowanie systemu edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy, opracowanie tzw. planu zewnętrznego wsparcia szkół zawierającego diagnozę potrzeb szkoły. ​

Amicus LOGO 300x75

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe / 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (doradztwo) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Więcej informacji w serwisie RPO WM.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00