Erasmus+ już działa!

Organizacje pragnące ubiegać się w 2014 r. o dofinansowanie z nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ mogą już zacząć przygotowywać wnioski o dotacje. Komisja Europejska właśnie opublikowała przewodnik zawierający niezbędne informacje.


logo plus 0

Erasmus+ otwarty jest dla organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Wszystkie te organizacje mogą ubiegać się o finansowanie od końca stycznia 2014 r.!

Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje - powinny one skontaktować się z uniwersytetem, szkołą lub organizacją, która złoży wniosek.

Proces uruchamiania programu Erasmus+ dobiega końca i możemy teraz przystąpić do fazy realizacji. Zachęcam organizacje do uważnego zapoznania się z przewodnikiem, tak aby mogły być one w pełnej gotowości, kiedy rozpocznie się procedura elektronicznego składania zgłoszeń. Dzięki 40-procentowemu zwiększeniu budżetu programu, w ciągu następnych siedmiu lat dotacje otrzyma ponad 4 mln osób, w tym studenci i uczniowie, stażyści, nauczyciele i wolontariusze – powiedziała Androulla Vassiliou, europejski komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Łącznie w 2014 r. z budżetu Erasmus+ udostępnione zostanie 1,8 mld EUR na następujące cele:

  • promowanie mobilności studentów i uczniów, stażystów, nauczycieli i pozostałych kategorii osób pracujących z młodzieżą, młodych osób uczestniczących w wymianie młodzieży, liderów grup młodzieżowych i wolontariuszy. Termin składania wniosków dotyczących projektów w zakresie mobilności edukacyjnej upływa dnia 17 marca 2014 r.
  • tworzenie lub zacieśnianie partnerstw między instytucjami kształcenia i placówkami szkoleniowymi oraz organizacjami młodzieżowymi a światem pracy. Termin zgłaszania wniosków upływa w kwietniu 2014 r.
  • wspieranie dialogu i budowania zdolności niezbędnych do przeprowadzenia reform systemu edukacji, szkoleń i wsparcia dla młodzieży.

Konsorcja, organizacje koordynujące i grupy mogą złożyć jeden wniosek w imieniu kilku organizacji.

Oprócz uniwersytetów i placówek szkoleniowych, po raz pierwszy wsparcie otrzymają nowe innowacyjne partnerstwa, tzw. sojusze na rzecz wiedzy oraz sojusze na rzecz umiejętności sektorowych. Partnerstwa te pozwolą zbudować powiązania między światem edukacji a rynkiem pracy, ponieważ umożliwią instytucjom szkolnictwa wyższego, placówkom szkoleniowym i przedsiębiorstwom promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz opracowywanie nowych programów nauczania i rozwijanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

W dziedzinie sportu nacisk położony zostanie na następujące projekty transnarodowe: projekty wspierające lokalne organizacje sportowe; projekty ukierunkowane na rozwiązywanie takich transgranicznych problemów jak ustawianie zawodów sportowych, doping, przemoc i rasizm; projekty promujące właściwe zarządzanie, równość płci, włączenie społeczne i aktywność fizyczną.

Program Erasmus+ stanowi połączenie wszystkich istniejących unijnych programów finansowania w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi).

Po raz pierwszy proponuje się także wsparcie dla sportu. Dzięki zintegrowanemu programowi wnioskodawcy będą mogli łatwiej zrozumieć dostępne możliwości uzyskania dotacji. Wprowadzone zostają także dodatkowe uproszczenia, które ułatwią dostęp do dotacji.

Ulepszenie metod nauczania i uczenia się, nowe programy oraz rozwój zawodowy pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą, a także zacieśnienie współpracy środowiska edukacji i świata pracy przyczynią się do zwiększenia jakości i adekwatności europejskich organizacji i systemów edukacji, szkoleń i wsparcia dla młodzieży.

Budżet w wysokości 14,7 mld euro na okres 2014-2020 uwzględnia szacunki dotyczące przyszłej inflacji i jest on o 40 proc. wyższy w porównaniu z obecnymi poziomami finansowania.

Na dzień dzisiejszy materiały o programie przygotowane są wyłącznie w języku angielskim.

Przewodnik ERASMUS+


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2013 – EAC/S11/13 Program Erasmus+ (2013/C 362/04)
ULOTKA
PREZENTACJA
BIULETYN

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00